ผู้ต้องหาย David Jackson

ISBN:

Published:

Paperback

318 pages


Description

ผู้ต้องหาย  by  David  Jackson

ผู้ต้องหาย by David Jackson
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 318 pages | ISBN: | 3.80 Mb

ความอือฉาวตามติดตำรวจสืบสวน แคลลัม ดอยล มาจากสถานีเกา หนึงปีกอน ดอยลตกอยูใตคำครหาวาจงใจปลอยใหคูหูถูกฆาตายระหวางบุกเขาจับกุมคนราย เขายายมาประจำทีเขต 8 เพือตัดปัญหา แตดูเหมือนเทพแหงความตายจะเกาะหนึบกับตัวเขา ภายในเวลาไมถึงหนึงสัปดาห คูหูของดอยลถูกฆMoreความอื้อฉาวตามติดตำรวจสืบสวน แคลลัม ดอยล์ มาจากสถานีเก่า หนึ่งปีก่อน ดอยล์ตกอยู่ใต้คำครหาว่าจงใจปล่อยให้คู่หูถูกฆ่าตายระหว่างบุกเข้าจับกุมคนร้าย เขาย้ายมาประจำที่เขต 8 เพื่อตัดปัญหา แต่ดูเหมือนเทพแห่งความตายจะเกาะหนึบกับตัวเขา ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ คู่หูของดอยล์ถูกฆ่าติดๆ กันสองคน ดูเหมือนฆาตกรต่อเนื่องรายนี้จะชื่นชอบเหยื่อที่เป็นตำรวจเป็นพิเศษ แต่เท่านั้นคงไม่กระไรนัก หากไม่มีจดหมายส่งมาจากฆาตกรที่เจาะจงบอกให้ดอยล์อยู่ห่างๆ จากทุกคน ไม่อย่างนั้น คนที่เข้าใกล้เขาจะพบจุดจบ และมันไม่ใช่แค่คำขู่...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ผู้ต้องหาย":


stamboulis.trustedbookdll.website

©2012-2015 | DMCA | Contact us